نبشی پلاستیکی ، تسمه بسته بندی ، گیره فلزی

نبشی پلاستیکی ، تسمه بسته بندی ، گیره فلزی

نبشی پلاستیکی ، تسمه بسته بندی ، گیره فلزی ، 09190960017 https://hamanbp.cpm