طراحی و برش لیزر قطعات صنعتی

طراحی و برش لیزر قطعات صنعتی

✨برش لیزر سوریان ✨ برش فایبر لیزر یک فرایند برش حرارتی برای فلز است . پرتوی لیزر توسط منبع لیزر تو